Ниигэм 13 jul 2020 508

​Буряад Уласта «Арадай бюджедэй» 300 миллион хайшань гаргахаяа шиидхэбэ

Буряад Уласта «Арадай бюджет» гэhэн түсэлэй  дүнгүүд мэдэгдэбэ. hунгалтын үедэ Буряадай ажаhуугшадhаа 50 мянганhаа үлүү дурадхалнууд ороо. Энээн тухай суглаанда Буряад Уласай толгойлогшын захиргаанай хүтэлбэрилэгшын орлогшо Виктор Аюшеев дуулгаба.
- Улаан-Үдэ хотын эрхэтэн 12 мянганhаа үлүү дурадхалнуудые оруулаа. Аймагуудай дунда эгээл олон 14 мянган шахуу дурадхал Зэдын аймагай ажаһуугшад оруулба. Аймаг бүхэнhөө эгээл шухала дүрбэн шэглэлээр түсэбүүд тодорхойлогдожо, июниин 26-hаа июлиин 1 болотор ажаhуугшад тэрэ дурадхалнуудай эгээл хэрэгтэйень шэлээ, - гэжэ Виктор Аюшеев хэлэнэ.
«Арадай бюджет» тодоруулгын дүнгүүдээр Буряад Уласта 300 миллион түхэригтэ 507 үүсхэл бэелүүлэгдэхэнь.