Ниигэм 14 jul 2020 361

Ми-8 түхэлэй вертолёт түймэр элирүүлгэдэ хабаадуулагдана

Буряад Уласай ойн ажахын агентствын мэдээсэһээр республика дотор түймэрнүүд соробхилһоор.

Энэ сагта гурбан ехэ түймэр унтарааха ажал ябуулагдажа байна.

Үнгэрһэн хоногой туршада Муя, Хойто Байгал аймагуудта болон Түнхэнэй, Байгалай хизаарай паркнуудай газарта 5 түймэр унтараагдаба. 1469 гектар газар дайда түймэртэ нособо. Хуурай сахилгаанһаа энэ аюул эхилнэ гээд хэлэе.

Ойн түймэрнүүдтэй тэмсэхэ ажалда 161 мэргэжэлтэд, тэдэнэй тоодо десантнигууд, ойн ажынуудай мэргэжэлтэд, 16 техникэ хабаадуулагдана.

Муя аймагта болоһон түймэр унтараагдаа, Түнхэнэй парк, Хойто Байгалай аймагай ой соо соробхилһон түймэрнүүд зогсоогдожо, һаядаа гүйсэд унтараагдахань.

Байгал шадарай паркын газарта носожо байһан түймэр Ми-8 вертолёдой хабаадалгатайгаар шалгагдажа байна. Түймэрнүүдэй соробхилһон шалтагһаа хүн зоной ой модоруу ошохонь хорюултай. Эгээл алим жэмэс түүхэ һанаатай хүнүүд түймэрһөө һэргылэмжын дүримүүдые заатагүй сахиха ёһотой.

 

Автор: “Буряад үнэн”

Фото: yandex.ru