Ниигэм 14 jul 2020 290

Түргэн туһаламжа наһатай, эрэмдэг зондо

Эрэмдэг бэетэй, үндэр наһатай зониие харууһалжа, туһаламжа үзүүлхэ зорилготойгоор «Социальный экспресс» гэһэн албан байгуулагданхай.

Энэ албанай аша туһаар гансаараа ажаһуудаг зон ямаршье туһаламжада хүртэхэ эрхэтэй. Ажабайдалдаа али нэгэ бэрхэшээлтэй ушарһан, эмнэлгын түргэн туһаламжа хэрэглэһэн, өөһэдөө  эрхэеэ хамгаалжа, бэеэ абаад байжа шадахагүй, наһатай, эрэмдэг хүнүүд энэ албанда хандадаг.

Байгша оной зургаан һарын туршада “Социальный экспресс”  388 дахин таларуу гаража, 2090 хүндэ 3125 хангалта, туһаламжа үзүүлээ. Иимэ албан Буряад Уласай аймаг бүхэндэ ажалладаг социальна туһаламжа хүргэлгын таһагуудай дэргэдэ байгуулагданхай. Гадна энэ албан холын нютагуудта ажаһуудаг зондо хүрэжэ,  ямаршье туһаламжа, тэдхэмжэ үзүүлхэ арга шадалтай.

Олон үхибүүдые хүл дээрэнь гаргажа, наһатай болоходоо хэндэшье хэрэггүй болоһон үбгэд хүгшэдэй тоо олошорно. Гэнтэ эрэмдэг, үбшэн болоһон зон  гансаараа ажабайдалай шэрүүн нюуртай уулзаад, ядарха ушарнууд олон болонхой. Иимэ зондо туһа хүргэжэ байһан мэргэжэлтэд буян эдлэнэ гэхэдэ алдуу болохогүй.

Фото: egov-buryatia.ru