Ниигэм 14 jul 2020 383

Орос уласта гэрэл зурагуудай мүрысөөн болоно

“Москва хотын олон хүүгэдтэй гэр бүлэнүүдэй холбоон” гэһэн эмхин тус мүрысөө соносхобо.

Орос уласай эгээл эрхим, зохид, жаргалтай гэр бүлые элирүүлхэ гол зорилго мүрысөө эмхидхэгшэд табина. Гурба, тэрээнһээ олон хүүгэдые хүмүүжүүлдэг бүлэ бүхэн “Жаргалтай бүлэ”, “Манай гэр бүлын хүхюутэй үдэр хоногууд”, “Урагшаа дабшаха хараатайбди” -  гурбан шэглэлээр дүрэ зурагуудые эльгээхэ аргатай. Хабаадагша бүхэн хорёод гэрэл зурагуудые жюрин анхаралда дурадхаха.

Хабаадаха тухайгаа мэдүүлгэ  https://многодетные-семьи.рф/fotokonkurs/ сайт дээрэ үгэхэ хэрэгтэй.

 Түрүүшын һуури эзэлэгшэд  – 30 000, хоёрдохи -  20 000, гурбадахи - 10 000 түхэригтэ хүртэхэ.

Жюрин гэшүүд эгээл һайн дүрэ зурагуудые шэлэн абажа, мүрысөөндэ хабаадагшанарай тусхай банк https://clc.to/fotobank  хаягаар байгуулха. Эгээл зохид гэрэл зурагууд Росси дотор үнгэргэгдэхэ али нэгэн хэмжээндэ саашадаа хэрэглэгдэхэ болоно. Түгэсхэлэй шатада мүрысөөндэ эльгээгдэһэн зурагуудаар ном бүридхэгдэжэ, Орос уласай жасада оруулагдаха.

Мүрысөөндэ амжалта туйлагшадай гэрэл зурагууд ноябрь һарада Гүрэнэй Кремлиин ордон соо үзэмжэдэ табигдажа, бүхы дэлхэйдэ ажаһуугшад, олондо мэдээсэл тараадаг эмхинүүд хараха аргатай.

Фото: egov-buryatia.ru