Ниигэм 14 jul 2020 258

Сэбэр уһан хүрэжэ ерэхэ

Улаан-Үдэ хотын зүүн талада оршодог газарта сэбэр уһан бии болохо. Энээн тухай мэдээсэл хотын захиргаанһаа ерээ.

Сэлэнгэ мүрэнэй шадархи газарта эдеэ хоолдо таарамжагүй, мухай шанартай уһан, - гээд хүн зон нэгэтэ бэшэ гомдодог байгаа.

“Сэбэр уһан” федеральна программын ашаар энэ бэрхэшээл усадхаха хэрэгтэ 10 миллион түхэриг үгтэбэ. Түсэбэй ёһоор арбан хоёр үйлсэдэ уһанай шэнэ худагууд түхеэрэгдэхэ. Исток болон Левый берег газарнуудта шэнэ худагуудые тогтоохо ажал хүдэлмэриин сэн тодорхойлогдожо байна.

Автор: “Буряад үнэн”

Фото: pixabay.com