Ниигэм 14 jul 2020 319

Буряад Уласта “Түймэр бэрхээр сарагшад” нэрлэгдээ

Жэл бүхэндэ үнгэргэгдэдэг мүрысөөндэ Онсо байдалай талаар Буряадтахи гол управлениин мэдэлдэ байдаг  түймэр сарагшад, караулнуудые хүтэлбэрилэгшэд, туһалагшанар хабаададаг заншалтай.

Жюри мүрысөөндэ хабаадагша бүхэнэй бэеын бэлэдхэл, түймэр саралгын дүримүүдые, ехэ утаанай үедэ зүбөөр ябуулагдаха ёһо гуримуудые шалгахаһаа гадна, түргэн туһаламжа үзүүлхэ, түргэн гүйхэ шадал хараһан байна.

Хэды халуун үдэрэй тогтоод байбашье, мүрысөөндэ хабаадагша бүхэн ажалайнгаа хүндэ хубсаһа үмдэнхэй, мүрысөөнэй бүхы эрилтээр, даабаринуудые дүүргээ.

“Караулай эрхим хүтэлбэрилэгшэ” шанда  дотоодын хэрэгүүдэй албанай лейтенант, түймэрһөө абаралгын 3-хи таһагай караулай дарга Евгений Воротников хүртөө. “Караулай хүтэлбэрилэгшын эрхим орлогшо” гээд түймэр саралгын 56-хи таһагай Фёдор Чирков нэрлэгдээ. "Түймэр бэрхээр сарагша” нэрэдэ  73-хи частиин мэргэжэлтэн Кирилл Аносов хүртэбэ.

“Түймэр саралгын харуулай эрхим хүдэлмэрилэгшэ” гэһэн нэрэ ПСЧ-1-дэ олон жэлдэ амжалтатайгаар хүдэлдэг  Павел Ивановта олгуулагдаа.

Али нэгэн түймэр болоһон тухай эгээл түрүүн мэдээсэл абажа, тэрэниие саашань дуулгадаг диспетчернүүдэй дунда 5-хи таһагай сержант Елена Загребальная “Эрхим диспетчер” боложо тодороо.

Энэ ажал ехэ харюусалгатай, түргэн  саг соо зүб шиидхэбэри абахаһаа сэхэ  дулдыдана. Би өөрынгөө ажалай уялгануудые гүйсэд эрхимээр дүүргэхэ нангин уялгатайб. Хүн зондо туһа хүргэхэ гээшэ – эгээл манай шухала асуудал, - гээд Елена Загребальная хэлэнэ.

Энэ мүрысөөндэ Онсо байдалай талаар гол управлениин түймэрэй аюулһаа абаралгын 10 хубааринууд хабаадажа, “Эгээл эрхим часть” гээд 2-хи таһаг нэрлэгдээ.Хоёрдохи һуурида 72-хи, гурбадахи һуурида 5-хи Пожарна частьнууд гаража, үнтэй бэлэгүүдээр шагнагдаа, - гээд Буряадтахи ГУ МЧС-эй хэблэлэй албан мэдээсэнэ

Фото: yandex.ru