Ниигэм 15 jul 2020 241

Һэргэг байгты

Буряадай уларил шэнжэлэлгын түбэй мэргэжэлтэдэй мэдээсэһээр, мүнөөдэр бороотой үдэр болохонь.

Июлиин 15-да баруун урда болон Байгал шадарай урда нютагуудаар, июлиин 16-да республикын ехэнхи аймагуудаар аадар бороотой, мүнгэртэй уларил тогтохо.

Секундын 15-22 метр хүсэтэйгөөр һалхилха.  Үдэрэй халуун 8-13 градус доошоо бууха.

Муя аймагта июлиин 15-16-най үдэрнүүдтэ түймэрэй аюулта байдал тогтожо болохо.

Иимэ уларилай шанга үзэгдэлнүүдэй үедэ хүн бүхэн һэргэг байха ёһотой. Һалхинай шангадахада, аадар борооной ехээр ороходо, тэнгэриин шангаар наярхада, сахилхада гэртээ заал һаа байгты. Эгээл газаа талада ябабал һандаржа байһан гэр байрануудһаа, зайн галай утаһануудһаа, ургажа байһан модонуудһаа холо байха шухала гээд Буряадтахи ГУ МЧС-эй мэргэжэлтэд һэргылнэ.


Автор: “Буряад үнэн”

Фото: yandex.ru