Ниигэм 15 jul 2020 359

"Түрүүшын хонхо» тухай

Сентябриин 1-дэ бүхы һургуулинуудта түрүүшын хонхын баяр заншалта ёһоороо үнгэрхэ. Харин энэ тахал үбшэнһөө боложо, нэгэ бага ондоогоор жагсаал хэгдэхээр хараалагдана.

Шэнээр, бүри эршэтэйгээр энэ үбшэнэй дэлгэрхэгүйн тула бидэ бүхы эрилтэнүүдые дүүргэхэ ёһотойбди. Һуралсалай ажаябуулга хуушан хэбээрээ хэгдэхэ, тиигэбэшье холоһоо һураха арга хараадаа абан байхабди. Түрүүшын хонхын баярай жагсаал манай гүрэндэ үни заяанай үнгэргэгдэдэг, тиимэһээ бидэ энэ заншалһаа хадуурхагүйбди, - гэжэ Ородой гэгээрэлэй сайд Сергей Кравцов дуулгана.

Тиигэжэ сентябриин 1-дэ баглаа сэсэгүүдые барижа, анха удаа һургуулида ерэһэн хүүгэднай түрүүшынгээ багшатай танилсаха. Мүн һуража байһан хүбүүд, басагадшье үнинэй бэе бэетэеэ харалсаагүй байһанаа уулзажа хүхилдэхэнь.

Һуралсалай жэлэй эхиндэ бүхы үхибүүдэй эрдэм мэдэсэ шалгагдаха. Тиин тэрэнэй дүнгүүдээр нэмэлтэ һуралсал гараха гү, али үгы гэжэ эли болохо. Ерэхэ жэлэй январиин 1 болотор олон зоной хабаадалгатай хэмжээ ябуулганууд эмхидхэгдэхэгүй, - гэжэ Сергей Кравцов нэмэнэ.

Хэдэн һарын туршада холоһоо һурахадаа, хүүгэдэй олоһон дүршэл болон арганууд тон хэрэгтэй байха. Мүнөө сагта бүхы юумэн Интернедэй аргаар хэгдэдэг болоо ха юм.  

Автор: Булат БАДМАЕВ

Фото: govrb.ru