Ниигэм 16 jul 2020 372

Трамвайн харгы арюухан болоно

Улаан-Үдэ хотын Гагаринай, Добролюбовой, Эдир Коммунарай нэрэмжэтэ үйлсэнүүдээр татаатай трамвайн түмэр харгынуудые шэнэлхэ, заһаха ажал хүдэлмэринүүд һүни ябуулагдана.

Гурбан һүниин туршада энэ үйлсэнүүдээр ямаршье авто унаа ябуулагдахаяа болёод, таһалдуулагдангүй һүниин арбан хоёр сагһаа үглөөнэй зургаа болотор ажал хэгдэхэ түсэбтэй. МУП “Трамвайн управлени”-һээ мэдээсэһээр 785 метр утатай түмэр харгы гүйсэд һэлгэгдэхэ,  рельсэнүүдэй холбоон алюминотермитнэ аргаар гагнагдаха. Трамвайн утаһанай хоёр талын  харгы мүн лэ заһаха ажал ябуулагдана. Харин мүнөө Гагаринай үйлсэһөө эхилээд, Октябриин 50 жэлэй ойн нэрэмжэтэ  проспектын Пестелэй үйлсэ хүрэтэр 484 метр түмэр харгы һэлгэгдэжэһээ гадуур автохаргыда шэнэ асфальт дэлгэгдээ.

Заһабарилгын хүдэлмэринүүдтэ хамтадаа 52 миллион түхэриг Улас Дурна зүгэй хүгжэлтэдэ дамжуулагдаһан мүнгэнһөө үгтэбэ. 

Автор: “Буряад үнэн”

Фото: Байкал DAILY сониной жасаһаа