Ниигэм 16 jul 2020 443

Пенси түлбэри сагтаа түлэгдэнэ

Эрэмдэг бэетэй зоной ехэнхинь жэлэй туршада нэгэ дахин эмнэлгын шалгалта гаража, гүрэнэй тэдхэмжэ – пенси абаха эрхэеэ дахинаа баталдаг.

Энэ жэлдэ тус шалгалта коронавирусай ехээр һүжэрһэн ушарһаа зогсоогдожо, байгша оной мартын 1-һээ августын 1 болотор шалгалта гараха байһан зоной пенси түлбэри хахад жэлээр һунгаагдаба. Тиимэһээ 1508 зон, тэдэнэй тоодо 244 үхибүүн саг соогоо гүрэнэй тэдхэмжэ абажа, саашадаа ажамидарха аргатай. Гадна эдэ зоной бэе тамир аргалха, эмнэхэ талаар жэлдээ шэнэ арга эмшэд тааруулжа үгэдэг байгаа. Энэ ажалые эмшэд мүн лэ саашань ябуулжа,  шэнээр тааруулжа үгэнэ. Эдэ дансанууд хэлхеэ холбооной ашаар хүн бүхэндэ ажаһуудаг гэрэйнь хаягаар эльгээгдэнэ, - гэжэ Буряад Уласай эмнэлгын социальна шалгалтын гол бюроһоо мэдээсэгдээ.

Энэ ушараар али нэгэн асуудалтай байгаа һаа:

•     8 983-438-35-81; 8 (3012) 37-11-84; 8 (3012) 37-11-93 утаһаар хонходожо болоно.

•      [email protected] - электронно хаягта мэдүүлгэ бариха.

•     эмхиин гол сайт дээрэ "Асуудалнууд болон харюунууд" таһагай хаяг http://www.03.gbmse.ru/

•      670045, г.Улан -Удэ, ул. Н. Петрова, 2 д.- гэһэн хаягаар бэшэг эльгээхэдэ болоно.

 

Автор: “Буряад үнэн”

Фото: egov-buryatia.ru