Ниигэм 17 jul 2020 436

Хүүгэдэй Сурхарбаан

Һара хахад болоод, һуралсалай шэнэ жэл эхилхэнь. Мүнөө зунайнгаа амаралтада байһан үхибүүд, хорюултай байдалда таларуу амархаяашье гарангүй, зулгы зунай хаһа үнгэргэхэ баатай.

Тиин Хяагтын аймагта түрэлхидэй харгалзалгагүй  үлэһэн үхибүүдтэ туһаламжа үзүүлдэг “Добрый” гэһэн түбтэ Сурхарбаан үнгэргэгдэбэ.

Хүүгэдые буряад ёһо заншалтай танилсуулха, бэе тамирыень бэхижүүлхэ зорилго мэргэжэлтэдэй урда табигдаа.

Бүхэ барилдаагаар, дартс онолгоор, гараараа хэгдэһэн морёор урилдаан болоо. Эдэ мүрысөөндэ хабаадагшад хүсэ шадалаа, шуран бэрхэеэ  туршалсажа, эгээл эрхимүүдынь хүүгэдэй Сурхарбаанай абарганууд боложо тодороо.  Олоной һонирхол мори урилдаанай мүрысөөн татаа. Ушар юуб гэхэдэ, энэ урилдаанда хабаадаха дуратай хүүгэд өөрынгөө арга шадалаар унаха мори бэлдээ. Зарим нэгэн ута модо абажа, урдань мориной толгой зохёожо хээ,  палааха угаадаг модо хэрэглэжэ, урилдаанда хабаадахаяа ерээ.

Сурхарбаанай мүрысөөнүүд арадай ёохор хатараар  дүүрэжэ, булта хүүгэд ехэ баяртай үлөө.

Хамшагта ханяадан үбшэнһөө һэргылэмжын бүхы дүримүүд энэ наада үнгэргэлдэгэ сахигдаа, - гэжэ буряад Уласай Ниигэм хамгаалгын талаар яаманһаа мэдээсэгдэнэ.

Автор: “Буряад үнэн”

Фото: Ниигэм хамгаалгын талаар яаманай жасаһаа