Ниигэм 17 jul 2020 361

Мэргэжэлтэ олзо оршын налог

Байгша оной июлиин нэгэнһээ Буряад Улас дотор өөһэдөө олзын хэрэг эрхилжэ, ажалтай болоһон 500 гаран хүн бүридхэгдэбэ.

“Мэргэжэлтэ олзо оршын налог” гэжэ нэрлэгдэһэн налог татабариин шэнэ арга Росси дотор мүн лэ июлиин нэгэнһээ нэбтэрүүлэгдэжэ, энэ аргаар ажалаа саашань ябуулха тухайгаа республикын 2135 олзын хэрэг эрхилэгшэд мэдээсэбэ.

Налог татабариин шэнэ аргаар ажалаа ябуулжа эхилһэн хүнүүд худалдаа наймаанайнгаа ажал хуулита болгожо, гүрэнэй тэдхэмжэдэ хүртэхэ эрхэтэй. Өөһэдөө ажалтай болоһон хүн ондоо хүниие ажалдаа хабаадуулангүй хүдэлхэнь шухала.

 Налог түлбэринь хүнгэлэлтэтэй, юрын хүнтэй наймаа ябуулбал олзо оршынгоо 4 %, эмхи зургаантай худалдаа наймаанай талаар харилсабал 6 % гүрэндэ дамжуулна. Гүрэнэй жасада оруулагдаһан мүнгэнэй диилэнхи хубиинь -  63 %  регионой бюджедтэ, 37 %  Эмнэлгын страхованиин жасада ороно. Налог татабариин шэнэ аргаар хүдэлжэ эхилһэн хүнүүд страховай түлбэринүүдһээ, НДФЛ, НДС-һээ сүлөөгдэнхэй. Гадна һарын туршада олзо оршо үгыгөөр хүдэлбэл, энэ налог тоологдохогүй.

Автор: “Буряад үнэн”

Фото: egov-buryatia.ru