Ниигэм 17 jul 2020 359

Үбһэ тэжээл бэлдэлгэ эхилээ

Буряад Уласай табан аймагта эбэртэ бодо малда тэжээл бэлдэлгэ эхилбэ.

Бэшүүр, Зэдэ, Кабанск, Тарбагатай, Хяагта аймагуудта энэ долоон хоногто шухала ажал ябуулагдажа эхилбэ. Бусад аймагууд энэ ажалаа июль һарын эсэстэ эхилжэ, нэн түрүүн үбһэ бэлдэжэ, саашадаа таряа хуряалгын ажалда ородог,  -  гэжэ Хүдөө ажахын болон эдеэ хоолой яаман мэдээсэнэ.

Тарбагатайн аймагай “Куйтункое” ажахы нэн түрүүн ажалаа эхилжэ, мүнөөдэрэй байдалаар 60 гектарта үбһэ сабшажа, 37,2 тонно абаа. 50 гектар газарһаа 108 тонно сенаж бэлдээ. Энэ ажахы үбһэ бэлдэхэ ажалаа шэнэ үеын түхеэрэлгын хүсөөр ябуулна. Сабшагдаһан үбһэн тэрэ дороо тармалгын машинаар суглуулагдажа, мүндэгэйлүүлэгдэнэ. Удаань прессэй аргаар дарагдажа, целлофан соо орёогдоод хадагалагдана. 50-55 % хатаһан үбһэн иигэжэ орёогдоод, үбэл болотор муудахашье, бурьтахашье үгы. Үдэрэй туршада 100 мүндэгэр бэлдэгдэнэ. Иимэ аргаар бэлдэгдэһэн үбһэ ажахын 250 толгой эбэртэ мал эдижэ, сүүдхын туршада 1800 грамм нэмэдэг, гээд ажахынхид хэлэнэ.

Бэшүүрэй аймагта 665 гектарһаа 1270 тонно үбһэн бэлдэгдээд байна. ООО «Еланская гречиха», ООО «Победа», СПК «Ключи». ООО «Восход», ООО «Бичура», КФХ Эрматов Т.Т., КФХ Селиванов А.С. ажынууд борооной орожо һаад ушаруулаагүй һаа ажалаа бүри түргэн болзорто дүүргэхэ һанаатай.

Зэдын аймагай Кудрявцев А.И. болон Терехов А.И. гэгшэдэй үмсын ажахынууд үбһэндөө гараа. Аймаг дотор хамтадаа 24738 тонно үбһэн бэлдэгдэхэ түсэбтэй. Мүнөө дээрээ 33 гектарта ногоон сабшагдаад, тэрэнэй 22 гектарһаа 18 тонно үбһэн абтаа.

Кабанскый аймагай хүдөө ахажын таһагай дарга Сергей Балдаковай мэдээсэһээр, 665 тонно үбһэн бэлдэгдээд байна. Хамтадаа 17485 тонно үбһэн энэ зундаа бэлдэгдэжэ, үхэр малай үбэлжэлгэдэ хүрэхэ ёһотой.  Хяагтын аймагай ажахынууд  үбһэндөө һаял орожо эхилээ.

 Жэл бүхэндэ үбһэ тэжээл бэлдэлгэ уларилай шэнжэһээ сэхэ дулдыдадаг. Энэ хабар бороон ехэ хомороор орожо, зарим нютагуудта газар гандаа. Һүүлэй үедэ ороһон бороон ехэ туһа үзүүлээгүй.

Автор: Светлана ЛОГИНОВА

Фото: pixabay.com