Ниигэм 17 jul 2020 495

“Минии нютаг” мүрысөөнэй  түрүүшын хабаадагшад

“Буряад Үнэн” хэблэлэй байшан буряад хэлэн дээрэ уранаар бэшэдэг хүнүүдые дэмжэжэ, түрэл хэлэеэ нангинаар сахижа, улам хүгжөөхэ зорилготойгоор “Минии нютаг” гэһэн мүрысөө соносхоо.

Энэ мүрысөөнэй эмхидхэлгын хороондо түрүүшын хүдэлмэри – зохёолнууд ерэжэ эхилбэ.

Эгээл түрүүн Хурамхаанай аймагай Алла нютаг тухай найруулга Алина Дмитриевна Шамрина бэшээ.

Удаань Буряад Уласай багшанарай колледжын, буряад хэлэ бэшэгэй болон үндэhэн соёлой hалбариин таһагта һурадаг, 3-хи курсын оюутан, 17 наhатай Сарюна Самсонова найруулгаяа эльгээбэ.

Мүрысөөнэй эхи табигшад түрэһэн тоонто нютаг тухайгаа аргагүй гоёор найруулга бэлдээ. Түрэл тоонто нютагтаяа хүйһөөрөө холбоотой байһанаа нэгэтэ бэшэ тэмдэглээд, аргагүй һайхан байгаалитай, баялигтайнь  танилсуулба. Саарһан дээрэ сэдьхэлэйнгээ хүлгөөтэ байдалые бэшэжэ шадаха гээшэ тиимэ бэлэн бэшэ даа.

Хүндэтэ нютагаархин! “Минии нютаг” мүрысөөндэ эдэбхитэйгээр хабаадахыетнай дахин уринабди.

Автор: “Буряад үнэн”

Фото: rasfokus.ru