Ниигэм 20 jul 2020 269

​Буряад Уласта ЕГЭ-2020 дүнгүүд гаргагдана

© фото: Baikal-daily.ru

Хамтадаа 4 мянган шахуу үхибүүд энэ шалгалта гараа. Тиин тэдэнэй 22-нь эгээл ехэ сэгнэлтэ – 100 балл абаа гээд дуулгая. Улаан-Үдэ хотын 35, 8, 25, 3, 17, 7, 9, 19, 47 һургуулинуудай, Буряадай үндэһэтэнэй 1-хи лицей-интернадай һурагшад эрхимлээ. Кабанскын, Загарайн, Хяахтын, Сэлэнгын, Ивалгын, Байгал шадарай, Хэжэнгын аймагуудай болон Северобайкальск хотын һурагшад ород
хэлээрээ 100 балл абаа. Гэхэтэй хамта литература болон информатикаар шалгалтая эрхим һайнаар 13 һурагша тушаагаа, - гээд Буряад Уласай һуралсалай болон эрдэм ухаанай яаман мэдээсэнэ.
Информатикаар шалгалта 695, географяар 109, литератураар 278 һурагша энэ жэл ЕГЭ тушаагаа. Литератураар шалгалта бариһан үхибүүдэй 24-нь 90-һээ үлүү балл абаа. Улаан-Үдэ хотын 25, 8, 63, 64 һургуулинуудай, 33-хи гимназиин, 61-хи лицей-интернадай, Муя аймагай Таксимогай дунда һургуулиин, Северобайкальск хотын 6-хи лицейн һурагшад литератураар 100 балл абажа шадаа.
Мүнөөдэр республика дотор биологи болон хари хэлэнүүдээр шалгалта болохо. 1355 шабинар биологи, 669 хари хэлээр эрдэм мэдэсэеэ шалгаха мэдүүлгэ бариһан байна. Энэ жэлэй ЕГЭ 5916 һурагша тушаажа, саашадаа эрдэм мэдэсэеэ 5200 хүбүүд басагад дээшэлүүлхэ түсэбтэй.

Фото: Baikal-daily.ru