Ниигэм 20 jul 2020 254

​Мүнөөдэрһөө гүрэнэй тэдхэмжэнүүд нэмэгдэбэ

© фото: yandex.ru

Тиин эрхэеэ хэһээгдэһэн түрэлхид ямаршье туһаламжа абахаяа болидог байһанаа, тэрэнь мүнөөдэрһөө хубилалтануудтай болоо. Иимэ байдалда ороһон хээлитэй болон һая нарайлаһан эхэнэрнүүдтэ
пособи түлэгдэхэ.

Гадна ажамидарха хэмжээнһээ жаа мүнгэ олодог хүнүүд һарадаа хүүгэдэй түлбэри абажа байха эрхэеэ тодорхойлходоо үсөөн дансануудые бэлдэхэ болобо. Тэдхэмжэ абаха тухай дансануудаа Госуслуги сайтаар, Хэлхеэ холбоогоор, МФЦ-гээр тушаагаад, тэрэнь табан үдэрэй туршада шалгагдаха болзортой болоо. Тоологдоһон мүнгэн банкын ямаршье карта дээрэ унадаг байһанаа, мүнөөдэрһөө МИР түхэлэй картада оруулагдаха. Анханай VISA Mastercard картануудта мүнгэн оруулагдахяа болёо гээд ФСС мэдээсэнэ.
Байгша ондо эхэнэрнүүд нарайлхынгаа урда амаралтада гараад, абадаг тэдхэмжын эгээл бага хэмжээн 55 мянган түхэригтэ, эгээл ехэнь 322 мянган түхэригтэ хүргэгдөө. Хээлитэй боложо, эмнэлгын газарта эртэ мэдүүлһэн эхэнэр 675 түхэриг абаха болоо. Һара бүхэндөө абадаг пособиин хэмжээн 3,3 мянган түхэригһөө эхилээд, ажал хүдэлмэридөө абажа байһан салинһаа дулдыдан, зарим эхэнэрнүүд 27 мянган түхэриг болотор тэдхэмжэ абаха болобо. Эжын капиталай хэмжээн баһа дээшэлүүлэгдэбэ.

Фото: yandex.ru