Ниигэм 20 jul 2020 223

​Баярай тэмдэг эрхим хүдэлмэрилэгшэдэ

2020 оной июлиин 14-дэ Сэлэнгын аймагта ажалай хэрэгээр ошохо үедэ Буряад Уласай толгойлогшо Алексей Цыденов Сэлэнгын аймагай ниигэм хамгаалгын таhагай түрүү мэргэжэлтэн Доржиева Жаргалма Николаевнада аймагайнгаа ажаhуугшадта халдабарита үбшэнэй үедэ эдэбхитэйгээр туhалhандань баярай тэмдэг барюулба.
Жаргалма Николаевнада баяр хүргэн, саашадаа амжалта хүсэнэбди!