Ниигэм 20 jul 2020 255

​Буряад Уласта гэртэхинэй харууһагүй үлэһэн хүүгэдтэ бэлэг

Гэртэхинэй харууhагүй үлэhэн хүүгэдэй «Добрый» түбтэ үхибүүдэй зунай амаралта эмхидхэлгэ үргэлжэлнэ. Энэ түбтэ олон хэмжээ ябуулганууд үнгэргэгдэнэ, харин зуун хадань үхибүүдэй уhанай
эрье ошожо, шунгаха, сэнгэхэ дураниинь хүрэнэ. Хүлеэнгүй байhаниинь, «Вегос-М» компаниин бэлэг — томо бассейн ерэбэ. Бассейн табиhанайнь hүүлдэ, Нептунэй hайндэр үнгэргэхэ гэжэ шиидхэгдээ. Үхибүүд уhан дээрэ гэмтэхэгүй, аюулгүй байдалай дүримүүдые дабтаа. Тиигээд хүмүүжүүлэгшэдэй харууhан доро, журамтайгаар үхибүүд уhанда шунгана.
«Добрый» гэhэн түбэй хүмүүжүүлэгшэд «Вегос-М» компаниин хүдэлмэрилэгшэдтэ баяраа хүргэн, саашанхидаа амжалтатай, эбтэй ябахыень хүсэнэ.