Ниигэм 21 jul 2020 564

​Һэргылэмжын дүримүүдые һайн сахиха хэрэгтэй

© фото: pixabay.com

 Санитарна хиналтын, һэргылэмжын дүримүүдые муугаар сахижа, али нэгэн ушарта оройдоошье тоохоёо болёод байһан сэсэрлигүүдтэ иимэ тэдхэмжэ болюулагдаха, - гээд Буряад Уласай Засагай газарһаа мэдээсэгдэбэ.

Анхан шалгалтанууд эмхидхэгдэжэ, хубиин табан сэсэрлигтэ һэргылэмжын дүримүүдые муугаар сахиха ушарнууд бүридхэгдөө.

Даб гээд лэ Улаан-Үдэ хотын сэсэрлигүүдтэ шалгалта боложо байха. Зургаан сэсэрлигтэ коронавирус үбшэнтэй хүнүүд элирүүлэгдэжэ, түргэн шууд абтагдаһан хэмжээнүүдэй ашаар бузар үбшэн саашаа тараагүй.

Хубиин “Лёвушка”, “Ступеньки”, “Орлёнок”, “Карапузики”, “Карамельки” сэсэрлигүүдтэ ябадаг хүүгэдэй түрэлхидһөө гэр бүлэдэнь коронавирус үбшэнэй байдал тухай мэдээсэл абтаагүй байгаа. Бэеын энхэ элүүрые гэршэлһэн дансанууд сэсэрлигтэ ерэһэн үхибүүдтэ үгы байгаа. Гадна ажалшадай бэеын халууниие хэмжэжэ, тусхай дэбтэр соо бэшэгдэхэ гурим алдагдаһан байна. Олон ажалшад нюураа маскаар хаангүй ябаа. Эдэ ушараар харюусалгада хабаадуулагдаха тухайгаа сэсэрлигэй хүдэлмэрилэгшэд һайн мэдээд байбашье, тоонгүй орхиһониинь гайхалтай.

Буряад Уласай Засагай газарай тогтоолоор, хубиин сэсэрлигүүдтэ гүрэнэй мүнгэн туһаламжа үзүүлхэ хэрэгтэ, 2020 оной туршада 167 миллион түхэриг хараалагдаһан байна. Нэгэ үхибүүндэ дунда зэргээр 10 мянган түхэригэй субсиди үгтэнэ.

Автор: “Буряад үнэн”

Фото: pixabay.com