Ниигэм 21 jul 2020 622

Нэгэ гектар газар хэндэ үшөө хэрэгтэйб?

“Алас Дурна зүг руу” гэһэн программын ёһоор Алас Дурна зүгэй нютагуудта нэгэ гектар газар  абаха тухай мэдүүлгэнүүд ороһон зандаа.

 Буряад Уласай Росреестрын управлениин мэдээсэһээр, июлиин 16-най байдалаар гектар хэмжээтэй газар абаха тухай 3,5 мянган хүн мэдүүлгэ баряа. Гол түлэб Кабанскын аймагта (708), Тарбагайда (513), Ивалгада (489), Хяагтада (414), Байгал шадар (361), Сэлэнгэдэ (299) газарнуудые абаха һанаатай хүнүүд олон.

Хойто Байгал, Баунт, Муя, Баргажан, Хори, Хэжэнгэ, Зэдэ болон Яруунада газар абаха зон үсөөн байна гээд тэмдэглэе.

2016 оной июниин 1-дэ “Алас Дурна зүгэй гектар газар тухай” гэһэн федеральна хуули абтаа. Тэрэнэй ёһоор, Алас Дурна зүгэй алишье нютагта нэгэ гектар газар табан жэлээр абаха эрхэтэйбди. Энэ болзорой дүүрэхэдэ газараа өөрын болгохо аргатайбди.

2019 оной август һараһаа энэ программа Алас Дурна зүгэй нютагуудай тоодо ороһон Буряад Уласта бэелүүлэгдэжэ эхилээ. Түлбэригүйгөөр Буряадта ажаһуудаг хүн бүхэн газар абаха  эрхэтэй болоод байгаа. 2020 оной февраль һараһаа иимэ эрхэтэй зоной тоодо Алас Дурна зүгтэ ажаһуугшад ороо. Харин 2020 оной августын 1-һээ Росси дотор ажаһуудаг эрхэтэн иимэ арга боломжотой болохонь. Али нэгэн газар абаха һанаатай зон шамдууханаар ажалаа ябуулагты, гэжэ түргэдхэе.

“Алас Дурна зүгэй гектар” түсэл 2035 оной январиин нэгэн болотор бэелүүлэгдэхэ болзортой.

Автор: “Буряад үнэн”

Фото: yandex.ru