Ниигэм 22 jul 2020 319

Буряад Уласай эмшэд урмашуулгын ээлжээтэ түлбэринүүдые абаха

  Уласай эмнэлгын ажалшадта болон коронавирусай шэнэ халдабаритай тэмсэлгэдэ хабаадуулагдаһан бусад ажалшадта 2020 оной июль һарын урмашуулгын түлбэринүүд түлэгдэхэ. Энэ зорилгодо федеральна түб 142 сая түхэриг шэглүүлнэ.

COVID-19 тараһанай нүхэсэлдэ ажалай эхилһэн бүхы үе соо Улаан-Үдын болон уласай аймагуудай 6,5 мянган эмнэлгын эмхинүүдэй ажалшад дүн хамта дээрээ 575 сая түхэриг абаһан байха юм.47 эмнэлгын эмхинүүдэй, тэрэ тоодо дүрбэн хубиин эмхинүүдэй 5154 ажалшад, март-июнь соо 2020 оной апрелиин 2-ой № 415 Тогтоолоор урмашуулгын түлбэринүүдые абаһан байна.Энэ түлбэринүүд иимэ хэмжээгээр тогтоогдоно:- түргэн туһаламжын эмшэдтэ, эмнэлгын-санитарна эхин шатын туһаламжа үзүүлдэг хуби байгуулгануудай эмшэдтэ - 37885,2 түхэриг;- эмнэлгын түргэн туһаламжа үзүүлгэдэ хабаадагша дунда шатын эмнэлгын ажалшадта, эмнэлгын-санитарна эхин шатын туһаламжа үзүүлдэг эмнэлгын дунда шатын ажалшадта -  18942,6  түхэриг;- эмнэлгын түргэн туһаламжын дуудалга хүлеэн абаха талаар фельдшернүүдтэ (эмшэ сестрануудта), эмнэлгын-санитарна туһаламжа үзүүлхын тула нүхэсэл байдал хангадаг эхин шатын эмнэлгын ажалшадта -9471,3 түхэриг;- стационарай нүхэсэлдэ эмнэлгын тусхай туһаламжа үзүүлдэг эмшэдтэ - 47356,5 түхэриг;- эмнэлгын тусхай туһаламжа үзүүлгэдэ хабаададаг эмнэлгын дунда шатын ажалшадта - 23678,2 түхэриг;- стационарай нүхэсэлдэ эмнэлгын тусхай туһаламжа үзүүлхын тула эрхэ нүхэсэл хангадаг эхин шатын эмнэлгын ажалшадта - 14206,9 түхэриг.Онсо шухала ажал дүүргэдэг ба COVID-19 үбшэнтэндэ эмнэлгын туһаламжа үзүүлгэдэ шууд хабаадалсадаг мэргэжэлтэдые дэмжэлгэдэ мүнгэн 2020 оной апрелиин 12-ой № 484 Ородой Холбоото Уласай Засагай газарай Тогтоолой хүреэндэ хараалагдана. Тус хэмжээнэй хүреэндэ 29 эмнэлгын эмхинүүдэй, тэрэ тоодо нэгэ хубиин эмхиин 1336 ажалшад урмашуулагдаа. Түлбэринүүд аймагай заһан үдхэгшэ ба Заха холын Хойто оронуудай болон тэдээндэ адлидхагдаһан газарнуудта хүдэлһэнэй ажалай стажай түлөө процентын нэмэлтэнүүд иимэ хэмжээгээр тогтоогдоо:а) коронавирусай шэнэ халдабариин элирһэн эрхэтэдтэ эмнэлгын түргэн туһаламжа үзүүлдэг, эмшэдтэ – 75 мянган түхэриг һарада, дунда шатын эмнэлгын ажалшадта, эхин шатын эмнэлгын ажалшадта ба эмнэлгын түргэн туһаламжын жолоошодто – 37,5 мянган түхэриг һарада;б) коронавирусай шэнэ халдабариин элирһэн эрхэтэдтэ стационарай нүхэсэлдэ тусхай эмнэлгын туһаламжа үзүүлэгшэдтэ, эмшэдтэ – 120 мянган түхэриг һарада, дунда шатын эмнэлгын ажалшадта – 75 мянган түхэриг һарада, эхин шатын эмнэлгын ажалшадта – 37,5 мянган түхэриг һарада. 

Автор: Бадмажаб ГЫНДЫНЦЫРЕНОВ

Фото: egov-buryatia.ru