Ниигэм 22 jul 2020 470

Энэ жэл хашаг олон байна

Роспотреб-хиналтын Буряадтахи управлениин мэргэжэлтэдэй мэдээсэһээр, байгша оной июлиин 21-нэй байдалаар хашагта хазуулһан 2902 хүн бүридхэгдөө. Тэдэнэй тоодо 915 үхибүүн ороно.

Буряадай 21 аймагуудта болон Улаан-Үдэ хотодо ажаһуудаг хүнүүд хашагта хазуулаад байна.

Гэхэтэй хамта энэ мухай шумуулда хазуулаад, тэрээнһээ  44 хүн элдэб түхэлэй үбшөөр үбдөө.

Энэ жэлдэ хашагуудай тоо яһала олон болоод байһые зоолог мэргэжэлтэд тэмдэглэнэ. Ой модо руу ошоһон хүнүүд гэртээ бусахадаа бэе бэеэ һайн шалгажа, хашагай аһалдаһые һайнаар адаглан хараха шухала. Зарим хүнүүд модон соо ябахадаа бэеһээнь 46-48 хашаг абаһан тухайгаа хөөрэнэ. Болгоомжотой, һэргэг ябагты! – гээд уряалнабди.

Автор: “Буряад үнэн”

Фото: yandex.ru