Ниигэм 22 jul 2020 467

Майдарай хурал

 Дэлхэйн буддын шажантанай гол һайндэрнүүдэй нэгэн - Майдарай хурал – Ородой заншалта Сангхын бүхы дасангуудта хурагдахань. Ивалгын «Хамбын хүреэн» дасанда тус хурал байгша һарын 23, 24, 25-ай үдэрнүүдтэ үнгэргэгдэхэ гэжэ дуулгая.

  Түрүүшынь үдэртэ үглөөнэй 9 сагһаа үдэ болотор Ивалгын дасанай ламанар «Ганжуур», харин үдэрэй 14 сагһаа 16 саг болотор Майдариин «Дончод» хуралнуудые хураха юм. Тус һайндэрэй 2-дохи үдэрынь тон шухала гээд тоологдодог. Энэ үдэр ламанар Майдари бурхандаа магтаалнуудые

 уншаха зуураа, мандал үргэдэг заншалтай. Тусхайта Майдариин «Дувтан» хурал үглөөнэй 8 сагһаа хурагдаха. Үдэ багаар Майдари бурханаа ногоон мориной тэргэдэ залажа, дасанаа гороолхо. Харин һүүлшынь үдэр, июлиин 25-да, ламанар Гомбо, Гонгор, Лхамо, болон Жамсаран сахюусануудта зорюулжа, хурал үнгэргэхэ.

Халдабарита үбшэнэй дэлгэрһэн сагта Хамба лама Даша-Доржо Итигэловтэ зальбарха арга олдоногүй, мүн эрын гурбан нааданшье болохогүй, - гээд, Ивалгын дасанай мэдээсэлэй албан дуулгана.

Автор: Булат БАДМАЕВ

Фото: twitter.com#Бурятия