Ниигэм 22 jul 2020 399

​Майдарай Хурал Буряад Уласта

Ивалгын дасанда Майдарай Хурал хүн зоной хабаадалга үгыгөөр болохо. Июль hарын 23, 24 болон 25 үдэрнүүдтэ hүр жабхалантай Майдарай хурал үнгэрнэ. Энэ хурал ерээдүй сагай Будда бурханай ерэлгэдэ зорюулагдаhан буддын шажанай эгээл гол hайндэрнүүдэй нэгэн болоно. Бүхы дасануудта маани уншалганууд эдэ үдэрнүүдтэ үнгэрдэг.
- Жэл бүри энэ hайндэртэ олон зон суглардаг. Харин, энэ жэл халдабарита үбшэнhөө боложо, һүзэгшэдые дасан руу оруулангүй үнгэргэхэ шиидхэбэри абтагдаа. Хүн зоной ерээшье hаань, hөөргэнь ерьюулээд ябуулхабди, - гэжэ Россин Буддын шажанай заншалта Сангхын зар мэдээсэлэй секретарь Тубдэн лама дуулгаба.
Социальна сетьтэ заншалта Сангхын дасануудай түлөөлэгшэнэрэй гарай утаһанай номер үгтэнхэй. Тэдээндэ мүнгэнэй үргэл эльгээжэ, нэр обогоо дурдаад, гэртээ мүргэжэ, зальбаржа һууха аргатайбди.