Ниигэм 23 jul 2020 389

Хари хэлэнүүдээр ЕГЭ-2020 үнгэрнэ

Эдэ үдэрнүүдтэ ЕГЭ шалгалтын һүүлшын шата үнгэржэ байна.

Англи хэлээр 450, немец хэлээр 13, хитад хэлээр 7 һурагшад шалталга тушааха тухайгаа мэдүүлгэ бариһан байбашье, зарим нэгэниинь шалгалта тушааха шиидхэбэриеэ хубилгаһан байна. Хари хэлэнүүдээр шалгалтанууд 24 газарта эмхидхэгдээ. Үсэгэлдэр бэшэмэл шалгалта болоо, харин мүнөөдэр, һурагшад сээжээр хари хэлэнүүдые һайн мэдэхэ шадалаа харуулха болоно.

Дүнгүүдынь август һарын эхеэр мэдэгдэхэ.

Мүнөөдэрэй байдалаар гүрэнэй шалгалтын ехэнхи дүнгүүд гараад байна. Байгша оной март һараһаа зун болотор һуралсал харилсаагүйгөөр үнгэргэгдэһэн байбашье, энэ жэлдэ дунда һургуули дүүргэжэ байһан хүбүүд басагад, гол шалгалтадаа нилээд һайн бэлэдхэлтэй байгаа гээд тэмдэглэмээр.

Автор: “Буряад үнэн”

Фото: egov-buryatia.ru