Ниигэм 23 jul 2020 428

Байгаалиин бэлэг

​ Байгалай заповеднигтэ оршон тойронхи байгаалиин бэлдэһэн  “бэлэг” олдоо.

Темник голой зүүн талын эгээл  ехэ һудал болохо Улаан-Бай горхоной адагта дундаа 20 сантиметр үргэнтэй мүндэгэр, түхэреэн бүмбэгэ олдоо. Һонирхолтойнь юуб гэхэдэ, хадын түргэн гүйдэлтэй уһан шэнэһэн модоной шэлбэһэнуудые иишэ тиишэнь урадхалдаа намнан, мүндэгэр бүмбэгэ болгоһон байна. Эгээл баабгайн нооһотой адли үнгэтэй, гартаа барихада яһала зөөлэн, пүмпэгэр зүйл олоной һайшаалда хүртөө. Иимэ һонин зүйл хаанашье үзэгдөөгүй байна. Онсо харуул доро байдаг байгаалиин гайхамшагтай алишье газарта иимэ зүйл хараагүйбди, гээд хаа хаанагүй хэлэгдэнэ.

“Наадажа байхадаа, олон юумэ мэдэхэш” гэһэн хүүгэдтэ зорюулагдаһан тусхай хэмжээ ябуулга Байгалай заповеднигай мэргэжэлтэд үнгэргэдэг. Энэ удаа иимэ һонин байгаалиин зүйлнүүдээр бүтээгдэһэн бэлэгтэй залуу халаан танилсаха аргатай болоо.

Автор: “Буряад үнэн”

Фото: Байгалай заповеднигэй жасаһаа