Ниигэм 23 jul 2020 489

Орон дотороо амарха шухала

Росси дотор аяншалжа,  гаргашалһан мүнгэнэй хубииень һөөргэнь зондо эрьюулхэ тухай Орос Уласта шиидхэбэри абтаа, - гэжэ мэдээсэл тараадаг “Интерфакс” эмхин дуулгана.

Энэ хэрэгтэ хамтадаа 15 миллиард мүнгэн дамжуулагдажа, дунда зэргээр 5000-15000 түхэриг бусаагдажа магад. Энэнь заал һаа Росси дотор аяншалһан зондо болон амаралтын турһээ дулдыдаха. Иимэ аргаар гүрэн дотор аяншалга хүгжөөжэ, энэ һалбарида тэдхэмжэ үзүүлхэ гол зорилго табигданхай.

Гадна ямар можо нютагуудта амархаяа хүн зоной ехээр ошоһон  хараада абтаха. Эгээл һонирхол татадаг 45 можо нютагуудай тоодо манай Буряад орон оролсоно, гэжэ тэмдэглэе.

Орос Уласай аяншалгын агентствын мэргэжэлтэдэй багсаамжалһаар, аяншалха, амарха хэрэгтэ дунда зэргээр 50 мянган түхэриг гаргашалһан хүн 10-н мянгаяа һөөргэнь бусаажа абаха. 75 мянган түхэриг гаргашалаа һаа 15-нь бусаажа болохо.

Энэ түсэл байгша оной август һараһаа нэбтэрүүлэгдэжэ, хамтадаа 2 миллион аяншалгын ябадалда гаргагдаһан мүнгэнэй хубиинь  бусаагдаха.

Федеральна нэгэдхэмэл реестрын бүридэлдэ ороод байһан аяншалгын операторһаа амарха путёвко абажа, адагынь табан хоногһоо дээшэ амарха шухала. Хүдөөгэй, соёлой-шэнжэлэлхы, уһанай, оршон тойронхи байгаали хамгаалха шэглэлнүүдые заал һаа шэлэхэ хэрэгтэй.

Автор: “Буряад үнэн”

Фото: golos-buryatyi.ru