Ниигэм 23 jul 2020 444

Дунда зэргээр 40000 түхэриг салин абанабди

 Нэгэ һарын туршада  ажал хүдэлмэритэй хүн дунда зэргээр 40221 түхэриг салинтай,- гэжэ Буряадай статистикын талаар хороон мэдээсэнэ.

Байгша оной январь һараһаа эхилээд май һарын дүүрэтэр бага, дунда хэмжээнэй олзо эрхилдэг эмхинүүдэй тоодо ородоггүй газарта хүдэлдэг зон иимэ салин түлбэри абаа гээд тоологдоо. Энэнь үнгэрһэн жэлэй энэл хугасаагай баримтануудтай зэргэсүүлхэдэ 8,6 % дээшэлһэн байна.

Ашагта малтамалнуудые олзоборилдог һалбарида хүдэлдэг ажалшад 73,1 мянган түхэриг салин һарадаа абана. Энэнь республикын баримтануудһаа 1,8 дахин ехэ байна. Зохид буудалай болон ажаһуугшадые эдеэ хоолоор хангадаг һалбариин хүдэлмэрилэгшэд эгээл бага салинтай байна гэжэ мэдэгдээ. Үшөө тиихэдэ, бөөнөөр болон үсөөнөөр эд бараа наймаалдаг, авто унаа заһабарилдаг һалбариин ажалшад бага салинтай байна.

Хамтадаа 211,5 ажаһуугшад мүнөө ажалтай. Энэ баримта үнгэрһэн жэлэй тоотой зэргэсүүлхэдэ 0,4 % дээшэлһэн байна.Эгээл олон мэргэжэлтэд, хамтын тоо баримтынь 16,4 % һуралсалай һалбарида тоологдоно. Саашадаа элүүрые хамгаалгын болон социальна һалбарида 13,7 %, гүрэнэй, сэрэгэй албанда  болон зондо социальна хангалта үзүүлдэг һалбарида 13,1 %  хүдэлнэ. 

Автор: “Буряад үнэн”

Фото: yandex.ru