Ниигэм 23 jul 2020 437

 «Илалтын орьёл»

 Иимэ нэрэтэй түсэлдэ хабаадаһан бүлэг зон Икадай үндэр дабаануудые ябагаар дабажа ерэбэ. Тус хэмжээ ябуулга Илалтын 75 жэлэй ойн баярта зорюулагдаа.

Тус хүдэлөөндэ Улаан-Үдын Олон шэглэлэй колледжын Аяншалга болон амаралгын түбэй, ВСГИК-эй, Баргажанай аймагай Сувын дунда һургуулиин болон тус аймагай «Кочевники духа» гэһэн бүлгэмэй түлөөлэгшэд оролсоо. Тэдэнэр Баян гол нютагһаа замаа эхилжэ гарахадаа, Яссы нютаг, Богуда,Турокчикан голнуудые хүрэжэ, Юбилейный тосхон руу бууһан байна. Тиихэ үедөө 2580 метр үндэртэй хадын орьёлдо хүрэһэн байха юм.

Эндэ хабаадагшад аяар 112 километр утатай харгы зам гаталжа, тон һайхан байгаалитай газарнуудые хараа, амаргүй сэбэр уһатай хадын горхонуудые гаталаа. Үшөө тиихэдэ тайгын эзэн баабгайтайшье ушараа бшуу.

Аяншад хадын орьёлдо гарахадаа, заншалта ёһоороо тэндэ хэд, юу хэжэ ябааб гэжэ бэшэг бэшээд, тусхай капсулада хэжэ, тэрэнээ булаа. Иигэжэ үбгэ эсэнэрэйнгээ нангин дурасхаалда зорюулан, аяншалга хэхэдээ, тэдэ сэдьхэлээрээшье амарна, дээдэ үеын зоной гаргаһан баатаршалга мүнхэрүүлнэ ха юм. Юрэдөө, ямаршье һалбарида ажал хэдэг зон шадахал зэргээрээ хүндэтэ ветерануудайнгаа нэрэ, габьяа мүнхэлнэ. Бидэнэй үри хүүгэдтээ түүхэеэ хөөрэжэ үгэжэ, дамжуулжа байгаа сагта нэгэшье ветеранай нэрэ мартагдахагүй.

Автор: Булат БАДМАЕВ

Фото: baikal-daily.ru