Ниигэм 24 jul 2020 2022

Һарлагуудай хоёр тугал олдоногүй

Үбэр Байгалай хизаарай арадуудай этнографическа музейн дэргэдэхи ан амитадай булан олоной анхарал татадаг зандаа. Тиин энэ буланһаа хоёр долоон хоногой саана һарлагууд  һүниндөө хорёогоо эбдээд, гаража үгы болоһон тухай мэдээсэл тараһан байна.

Хэдэн үдэрэй туршада амитадые бэдэрхэ ажал ябуулагдажа, хоёр томо һарлагууд олдоо. Харин хоёр тугалнуудынь үшөө олдоогүй.

Агаараар ниидээд, оршон тойронхи газарта боложо байһан үйлэ  хэрэгүүдые сэхэ  дамжуулдаг квадрокоптер түхеэрэлгын аргааршье бэдэрэлгэ үнгэргэгдөө. Музейн шадархи газарнуудаар, ой модоор мэргэжэлтэд бэдэрэлгын ажал ябуулаа.

Али нэгэн газарта тугалнууд ябана гэһэн мэдээсэлэй ерэхэтэй хамта музейн ажалшад ошоод, хооһон һөөргөө бусана.

Һарлагуудые хараһан хүн 33-25-10, 500-400 иимэ утаһаар хонходожо дуулгаарайт, - гээд ханданабди. 

Автор: “Буряад үнэн”

Фото: baikal-daily.ru