Ниигэм 24 jul 2020 569

Үдэ гол дээгүүр хүүргэ барилга

Буряад Уласай Транспортын, элшэ хүсэнэй болон харгын ажахы хүгжөөлгын яаманhаа мэдээсэгдэhээр, Удаан-Үдэ хотодо гурбадахи хүүргэ барилгын ажал эхилэнхэй.  

Байгша оной хабар  барилгын ажал эхилжэ,  баригдаха хүүргын газар доогуур хүн зоной ябаха түхеэрэлгын бахана тулгуурнууд тогтоогдоно. 

Буряад Уласай засагай түлөөлэгшэд энэ барилгада ехэ анхаралаа хандуулжа, али нэгэн бэрхэшээлтэ асуудалнуудай гарабал тэрэ доронь усадхана, -  гээд «Хотьковский автомост» гэһэн проектые ударидагша Игорь Евстегнеев тэмдэглэнэ.

Улаан-Үдэ хотын Приречная гудамжаар, газар дээгүүр ябаха түхеэрэлгын бахананууд шудхагдажа байна. Удэ гол дээгүүр татагдаха хүүргын  бахана тулгалтанууд һуулгагдаха ажал эхилхэнь.

Удэ голой зүүн эрьеһээ, Сахьянова, Ключевская, Трубачеева үйлсэнүүдэй уулзуурһаа харгы эхилжэ, 32 метр утатай газар дээгүүр ябаха түхеэрэлгэ эхиеэ абаха. Удэ голой баруун талада  Лазогай нэрэмжэтэ болон 3-хи Транспортная үйлсэнүүд руу  авто унаагай гараха  хоёр харгы хараалагдаха. Энэ харгы түмэр зам дээгүүр гаража, саашаа 600 метр утатай байха.  Энэ жэлэй туршада барилгын ажалда хамта дээрээ 505 миллион түхэриг гаргагдаха. Мүнөө 95 миллион гаргашалагдаад байна. Бүхыдөө энэ барилга үнгэргэхэ хэрэгтэ 7,5 миллиард мүнгэн хэрэгтэй гээд тэмдэглэе.

Автор: “Буряад үнэн”

Фото: egov-buryatia.ru