Ниигэм 24 jul 2020 574

Тулюур байдалтай бүлэнүүдтэ анхарал хандуулагдана

Социальна талаараа орёошог байдалда байдаг, тулюур гэр бүлэнүүдтэ социальна һалбариин эмхи зургаануудай талаһаа шалгалтанууд саг болоод лэ үнгэргэгдэдэг.

 Байгша оной май, июнь һарануудта 130 шалгалта боложо, иимэ гэр бүлэнүүдэй бодото байдал харагдаа.

Хамтадаа 719 гэр бүлэдэ мэргэжэлтэд хүрэжэ ерээ. Эдэ бүлэнүүдтэ 388 үхибүүд хүмүүжүүлэгдэнэ.  Шалгалтын дүнгүүдээр 25 гэр бүлэ социальна талаараа аюултай байдалда ороод байна гэжэ элирүүлэгдээ. 79 түрэлхид эхэ эсэгынгээ уялгануудые дүүргэнгүй харюусалгада хабаадуулагдаба.

Шалгалта хэһэн социальна һалбариин мэргэжэлтэд гүрэнһөө тэдхэмжэ абалгада хэрэгтэй дансануудые түрэлхидтэ бэлдэлсэхэ талаар туһа хүргөө. Коронавирус үбшэнэй талаар орёо байдалай тохёолдоод байхада нюур амаа хамгаалха маска, эдеэ хоол  гэр бүлэнүүдтэ тараагдаа. Гадна түрэлхидэйнгээ уялгануудые заатагүй һайнаар дүүргэжэ байха, гэр байрадаа хүүгэдэй зохидоор байха ажабайдал түхеэрхэ шухала гээд, нэгэтэ бэшэ мэргэжэлтэд һануулна. Эдэ хэлэгдэһэн зүбшөөл тоонгүй орхиһон түрэлхид муу байдалтай гэр бүлэнүүдэй нэгэдхэмэл реестртэ оруулагдаха гээд онсо тэмдэглэе.

Автор: “Буряад үнэн”

Фото: egov-buryatia.ru