Ниигэм 27 jul 2020 393

Шулуута нютагта коронавирус үбшэн тогтоогдоо

Түнхэнэй аймагай Шулуута нютагта коронавирус үбшэнэй һүжэрэлгэ тогтоогдоо.

Эдэ үдэрнүүдтэ Шулуута нютагта муухай үбшэндэ нэрбэгдэһэн шэнэ хүнүүд элирүүлэгдээгүй, - гээд аймагай хэблэлэй албанһаа мэдээсэгдээ.

Хамта дээрээ 48 ажаһуугшад энэ үбшөөр үбдэһэн байна. Тэдэнэртэй харилсаһан зуугаад зон элирүүлэгдэһэн. Мүнөө 47 хүн  эмнэлгэ абажа, һайн болоо, харин  62 наһатай эрэ хүн наһа бараа.

Коронавирус үбшэн энэ нютагта июниин 9-10 болоһон обоо тахилгын һүүлээр һүжэржэ эхилһэн байна. Эндэһээ  зоной иишээ тиишээ гаража ошохогүйн тула нютаг тойруулагдаад, газар ехэ гүнзэгыгөөр хахалагдаа. Тиин нэгэшье хүн Шулуута ошожо шадахаяа болиһон юм. Иимэ һэргылэмжын  ажалай ашаар  коронавирус үбшэн богони болзорто сарагдаа гэжэ олон зон тоолоно.

 

 

Автор: “Буряад үнэн”

Фото: Дора Хамагановагай гэрэл зураг