Ниигэм 27 jul 2020 626

COVID-19

Мүнөөдэрэй байдалаар Буряад орондо коронавирус үбшөөр үбдэһэн үшөө 35 хүн элирүүлэгдэжэ, хамтадаа 3969 хүн  хамшагта үбшэндэ дайрагдаа.

Эдэнэй диилэнхи хубинь – 2235 хүн Улаан-Үдэ хотын ажаһуугшад болоно.

Эмшэдэй мэдээсэһээр, 3167 хүн эмнэлгэ гаража, һайн болоод байна. 329 хүн  республикын эмнэлгын газарнуудта аргалуулна, 432-нь энэ үбшэниие ехэ хүнгэнөөр дабажа, гэртээ аргалуулжа байна.  Харамтайнь гэхэдэ, коронавирус үбшэнһөө 41 хүн наһа бараа.

Үбшэнтэй шэнэ хүнэй элирүүлэгдэхэдэ, тэрээнтэй харилсаһан зон тодорхойлогдоно, гэр байрадань, ажалдань һэргылэмжын ажал – мухай үбшэнэй агаарта байһан бодосуудые үгы хэхэ талаар эд бараан, зүйлнүүд угаагдана.  Хамтадаа 871 мянган хоёролжон метр хэмжээнтэй газарта иимэ хүдэлмэри ябуулагдаа.

Мүнөө дээрээ үбшэлһэн зонтой харилсаһан 1032 хүн тодорхойлогдожо, булта шалгалта гараад,  тэрэнэйнгээ дүн хүлеэжэ байна.

Июлиин 27-най үглөөнэй 8:00 сагай байдалаар, 329 хүн больницада эмнэлгэ гаража байна. Тэдэнэй тоодо 14 үхибүүн. Хүүгэдэй бэеын тамир һайн, һанаа зобохо хэрэг үгы гээд, эмшэд найдуулна.

Коронавирус үбшэнтэниие аргалха 974 койко һуури бэлдэгдэнхэй. Тэдэнэй 336-нь эзэлээтэй, ехэнхинь хэрэглэгдэнэгүй. Хүндөөр үбшэлһэн 12 хүн реанимацида, эмшэдэй шанга хиналта доро ороод байна. Ехэнхинь үндэр наһатай зон, COVID-19 үбшэнһөө гадуур олон үбшэнтэй гэжэ хэлэе.

Үнгэрһэн хоногой туршада 2081 хүн шалгалта гараад, хамтадаа 228833 хүн энэ үбшэнэй талаар шалгалта гараад байна.

Буряад Уласай Элүүрые хамгаалгын яаманай утаһаар энэ хоногой туршада 38 хандалга бүридхэгдэбэ. Хамтадаа 41083 хандалга орожо, хүн бүхэнтэй тодорхой хөөрэлдөөн үнгэргэгдөө.

Али нэгэн асуудалтай, бэрхэшээлтэй байбал 112, 41-24-44, 33-27-50 болон 89021 69 35 40  утаһаар хонходожо, хэрэгтэй мэдээсэл, эмшэдэй заабари абаха аргатайт, - гээд хүн зондо дахин һануулая.

Автор: “Буряад үнэн”

Фото: pixabay.com