Ниигэм 27 jul 2020 315

Ойн түймэрнүүд номгороо

Үнгэрһэн хоногой туршада Буряад Уласта нэгэшье ойн түймэр болоогүй.

Ойн ажахын мэргэжэлтэдэй тэмдэглэһээр үсэгэлдэр нэгэшье түймэр ой тайга соо болоогүй.

Харин хүхихэнь эртэ. Хүн бүхэн заатагүй һэргылэмжын дүримүүдые сахиха уялгатай. Гадна ой модон соо алим жэмэс, һархяаг түүхэеэ олоор хүнүүд ошоно. Эдэнэй болгоомжотой ябадалһаа нилээд ехээр ойн амгалан байдал дулдыдаха болоно.

Гэхэтэй хамта ой модон соо түймэр һэргылхын ёһо гуримуудые эбдэһэн 27 ушар үсэгэлдэр бүридхэгдэбэ. Байгша оной хабарһаа хамтадаа 3200 ушар бүридүүлэгдээ. 1991 ушарта хүн харюусалгада хабаадуулагдажа, тохогдоһон ялануудай хэмжээн 8,8 миллион түхэригтэ хүрөө.

Автор: “Буряад үнэн”

Фото: pixabay.com