Ниигэм 27 jul 2020 273

​Буряад Уласта ламанарые бэлдэлгэ

Буряадай Ивалгын дасанай дэргэдэ «Даши Чойнхорлин» гэһэн буддын шажанай дээдэ һургуулида хубарагуудые абахань. Эрмэлзэгшэд хоёр шалгалта гараха: нэгэниинь уулзажа сэхэ хөөрэлдэхэ, нүгөөдэнь буддын шажан тухай мэдэсэ шалгалтын тест. Хубараг болохо һанаатай хүбүүд олон үнэншэлгэ дансануудые бэлдэхэ болоно. Нэн түрүүн энхэ элүүр бэетэй байха шухала. Бусад дансанууд тухай мэдээсэл Россин Буддын Сангхын интернедэй хуудаһан дээрэ  бэшээтэй байха. Энэ жэлдэ университедэй эмнэлгын факультедтэ шабинар абтаха гээд дуулганабди. Энэ
шэглэлээр һураад гараһан хүн эмшэ-лама боложо гарадаг. Мүнөө Буддын дээдэ һургуули найман хүн дүүргэжэ гараһан байна.