Ниигэм 27 jul 2020 531

Улаан-Үдэ хотын түүхэтэ үдэр

Буряад Уласай ниислэл хото Улаан-Үдэ  гэжэ нэрлэгдэһээр, мүнөөдэр 86 жэл гүйсэбэ.

 1934 оной июлиин 27-до Верхнеудинск гэжэ нэрэтэй байһанаа, СССР-эй ЦИК-ай Президиумай тогтоолоор Улаан-Үдэ гэжэ нэрлэгдэһэн түүхэтэй.

Манай ниислэл хотын түүхэ 1666 онһоо эхилһэн юм. Ород хасагууд Үдэ мүрэнэй шадар ажаһуудаг тунгус угай зонһоо ясаг суглуулжа байха зорилготойгоор үбэлжөөнэй байра түхеэрһэн байна.

1678 ондо Үдын острог гээд түүхэтэ баримтанууд соо дурсагдана.

1689 ондо Верхнеудинск гэһэн  крепость тогтоогдожо, жэл болоод, Удинск гэжэ хото байгуулагдаа.

1775 ондо Россин IIдугаар Екатерина хатанай зууршалаар Эрхүүгэй губерниин мэдэлдэ оруулагдажа, Байгал далайн баруун шадарай худалдаа наймаанай түб болгогдоһон.

1923 оной майн 30-һаа Буряад Монгол АССР-эй ниислэл хото гэжэ тодорхойлогдоо. Удаань, 1957 оной июлиин 7-до Буряадай АССР-эй ниислэл хото болгогдоо.

1992 оной мартын 27-ндо Россин Федерациин Буряад Республикын ниислэл хото Улаан-Үдэ болгогдоод, энэнь мүнөөдэр болотор байна.

 

 

Автор: “Буряад үнэн”

Фото: yandex.ru