Ниигэм 27 jul 2020 383

Һэргылэмжын дүримүүдые булта сахихамнай шухала

Буряад Улас дотор коронавирус үбшэнһөө һэргылэмжын дүримүүдые сахижа байһые шалгаха зорилготойгоор бүлгэмүүд саг болоод лэ ажалаа ябуулна.

Засаг зургаанай, өөһэдын хүтэлбэриин эмхи зургаануудай мэргэжэлтэд эдэ бүлгэмүүдэй бүридэлдэ орожо, худалдаа наймаанай, эдеэ хоолой газарнуудаар шалгалта эмхидхэжэ, мүнөөдэр дүнгүүдые гаргаа.

Улаан-Үдэ хотын захиргаанай олониитын аюулгүй байдал сахилгын талаар управлениин дарга Михаил Слепневэй мэдээсэһээр, олон эрхэтэд бэеэ муухай үбшэнһөө хамгаалха талаар юрын дүримүүдые нэгэшье сахинагүй.

Роспотреб-хиналтын мэргэжэлтэд коронавирус үбшөөр үбдэһэн хүнүүдэй 30-40 ушарнууд үдэртөө элирүүлэгдэнэ гээд мэдээсэнэ. Тиин олоной газарнуудаар, худалдаа наймаанай эмхинүүдээр  хүн зон ябахадаа нюураа хамгаалха маска зүүнэгүй, үхибүүдээ дахуулаадшье ябаад юумэ тооногүй гэжэ тэмдэглэлтэй. Хэрбээ иимэ ушарнуудай бүридхэгдэжэл байхада, бүхы худалдаа наймаанай газарнуудые, эд бараа наймаалдаг дэлгүүрнүүдэй ажал тогтоохо хэрэгтэй, - гээд шалгалта үнгэргэдэг мэргэжэлтэд дурадхал оруулба.

Шалгалтын  бүлгэмүүд юрын хүнүүд тушаа 383 протокол табяа, 14 эмхиин хүтэлбэрилэгшэдтэ мүн лэ һэргылэмжын удхатай дансанууд барюулагдаа. Хамта дээрээ 1900 харюусалгата протоколнууд табигдажа, 1212 яла тохолгын ушарнууд хуулиин ёһоор баталагдаа.

Бүри һаяхана иимэ шалгалта олондо мэдээсэл тараадаг эмхинүүдэй сэтгүүлшэдэй хабаадалгатайгаар эмхидхэгдэжэ, али нэгэн худалдаанай газар, дэлгүүр ерэһэн зон нюуртаа маска зүнгүй, бэе бэеһээнь 1,5 метр зайда холо байха дүримүүдые сахинагүй. Олзын хэрэг эрхилэгшэд саг болоод лэ наймаанайнгаа байра угааха, аршажа байха, хүдэлмэрилэгшэдэйнгээ бэеын халууниие үглөө бүхэндэ хэмжээд, тэрэнииень дансалха гурим оройдоошье сахинагүй. Өөрынгөө бэеын энхэ элүүртэ һанаа зободоггүй наймаашан хаанаһаа ондоо хүндэ һанаа зодохоб, гэһэн асуудал гаража, гайхал түрүүлнэ.

Гадна хотын автобус, трамвай соо ябахадаа зон мүн лэ маска үгы, гараараа һуудалнуудые, тулгуурнуудые баряад ябана. Энэнь һэргылэмжын дүримүүдые хазагайруулга болоно.

Хэзээ хүн зон коронавирус үбшэнэй аймшагтай нүлөөтэй байһые ойлгохоб, хэзээ энэ үбшэн дарагдахаб, - гэжэ хэлэхэшье, багсаамжалхашье аргагүйбди.

Автор: “Буряад үнэн”

Фото: pixabay.com