Ниигэм 28 jul 2020 459

Байгалай нөөсэ газарта инклюзивна түсэб бэелүүлэгдэжэ эхилээ

Июлиин 22-до Байгалай нөөсэ газарта (заповеднигтэ) эрэмдэг бэетэй хүнүүд ерэжэ, хоёр долоон хоногой туршада ажал хэхэ түсэбтэй.

Иимэ зорилготойгоор Россин олон нютагуудһаа анха түрүүшынхиеэ эрэмдэг бэетэйшье һаа, урагшаа һанаатай хүнүүд сугларжа, Байгал далай шадар али нэгэн ажал хэжэ, дэлхэйн эгээл ехэ баялиг хамгаалгада өөрынгөө хубитые оруулха хүсэлтэй.

«Байгалай ехэ мүр» гэжэ нэрэтэй проект бэелүүлгын түрүүлэгшэ Роман Михайловай хэлэһээр, аяншад 300 метр утатай харгы һэльбэн шэнэлхэ талаар ажал ябуулха.

 Нөөсэ Байгал» гэһэн мэдээсэлэй түбэй газаа талын хорёо шэнээр будаха, тэрэниие зохидоор шэмэглэхэ, ургаһан ногоонһоо харгы аршалха талаар ажал хэгдэхэ болоно.  Хоёр долоон хоногой хугасаада урдаа табигдаһан зорилгоёо гүйсэд бэелүүлхэ һанаатайбди,"- гээд тэрэ тэмдэглэнэ.

Ажалай аргаар эрэмдэг бэетэй хүнүүдые сэдьхэлэйнь хүндэ байдалһаа гаргааха, бэе бэетэеэ харилсажа байха үүргэ дээшэлүүлхэ, тэдэнэй ямаршье ажал хэжэ шадахые элирүүлхэ – гол зорилгонууд эмхидхэгшэдэй урда табигданхай. Эрэмдэг бэетэйшүүл элүүр бэетэй хүнүүдһээ юугээрэйшье дутахагүй гээд харуулхань шухала. Иимэ гайхамшагтай байгаалиитай газарта ерээд байхадаа, ямаршье хүн өөрынгөө хүсэ шадалда этигэхэ аргатай.

Автор: “Буряад үнэн”

Фото: yandex.ru