Ниигэм 28 jul 2020 473

«Барилгашан – минии хүсэл»

Барилгын һалбарида хүдэлдэг мэргэжэлтэд ажал дээрээ хүдэлжэ байһанаа гэрэл зураг дээрэ буулгажа, тэрээндээ тобшохон түүхэ бэшээд, «Барилгашан – минии хүсэл» гэһэн урилдаанда эльгээхэ аргатайт.

Барилгашанай мэргэжэлтэ һайндэртэ зорюулагдан, иимэ удхатай урилдаан Буряад орондо эдэ үдэрнүүдтэ соносхогдобо.

1955 оной сентябриин 6-да СССР-эй Верховно Соведэй президиумай тогтоолоор Барилгашанай үдэр тэмдэглэгдэдэг болоһон түүхэтэй. Тэрэ сагта Совет орон дотор Жигулёвскын ГЭС барилгын ажал ехэ эршэмтэйгээр ябуулагдахада, ЦК КПСС-эй нэгэдэхи секретарь Никита Хрущёв барилгашадай эрэлхэг зоригтой ажалые хаража, иимэ һайндэр тогтооһон гэхэ.

Энэ жэл тус һайндэр августын 9-нэ Орос уласта тэмдэглэгдэхэ болоно. Тиимэһээ августын 3 болотор энэ [email protected] хаягаар гэрэл зурагуудые эльгээгты. Зурагтаа ажалайнгаа намтар, юундэ барилгашанай мэргэжэл шэлэһэн тухайгаа тобшо мэдээсэл бэшэхэ хэрэгтэй. Гадна нэрэ обогоо, харилсаанай утаһа заал һаа бэшэхэ шухала.

Урилдаанда эльгээгдэһэн гэрэл зурагууд Буряад Уласай Барилгын болон гэр байрын ажахы шэнэдхэлгын яаманай  сайт дээрэ болон интернет хуудаһануудта хэблэгдэхэ. Тусхай жюри эгээл зохид гэрэл зураг шэлэжэ, амжалта туйлаһан хүнүүдтэ дурасхаалай бэлэгүүдые барюулха.

Автор: “Буряад үнэн”

Фото: egov-buryatia.ru