Ниигэм 28 jul 2020 394

Үерэй аюул болохогүй

Эдэ үдэрнүүдтэ республика дотор ороһон бороон олоной һанаа зобоожо эхилнэ.

Ушар юуб гэхэдэ, борооной ороходо уһа голнууд нэмэжэ, эндиһээн халижа гарахадаа, хажуудаа байһан гэр байрануудые дайража, хохидол ушаруулдаг.

Илангаяа Улаан-Үдэ шадар байдаг газарнуудта уһанай үер болобол одоол аймшагтай. Мэргэжэлтэдэй тэмдэглэһээр Буряад орондо үертэ дайрагдаха 64 нютаг һууринууд тоологдоно. Үнгэрһэн жэлэй зун аймагуудай олон нютагта үер боложо, онсо байдал соносхогдоо һэн.  Хяагтын аймагай Наушки тосхондо 19 үмсын газарнуудта, Зэдын аймагта 60 гэр байрын хашаануудта уһан харьялжа ороод, газаахи эд зөөри шабарта зоогдоһон юм.  

Харин энэ жэл иимэ ушар тохёолдохогүй гээд багсаамжалагдана. Энээн тухай ГУ МЧС-эй граждан оборонын болон онсо байдалай талаар Буряадтахи таһагай даргын орлогшо Юрий Гаврилов хэлэнэ:

Уридшалан мэдээгээр энэ зунай дүүрэтэр республика дотор бороон ехээр орохогүй. Сэлэнгэ мүрэн Монгол орондо борооной ехээр ороходо нэмэдэг гээд мэдээжэ. Энэ ушараар бидэ Монгол ороной уларил шэнжэлэгшэдтэй хододоо харилсаа холбоотойбди».

Буряадай уларил шэнжэлэлгын түбэй гидролог Виктория Очирова иигэжэ хэлэнэ:

 Республика дотор уһа горхонуудта амгалан байдал тогтоод байна. Эдэ үдэрнүүдтэ ороһон бороондо уһа голнууд ехээр нэмээгүй. Хойто зүгэй нютагуудаар уһа голнууд оройдоол  1-һээ 25 сантиметр нэмэгдээ. Голнууд эндиһээншье гарагүй".

Гэхэтэй хамта, Онсо байдалай талаар яаманай мэргэжэлтэд, уларил шэнжэлэгшэд ажалдаа ехэ һэргэг хандасатай. Хэрбээ али нэгэн байгаалиин бэрхэшэлэй тохёолдоо һаань заатагүй түргэн шууд хэмжээнүүд абтажа, ямаршье туһаламжа хүн зондо үзүүлэгдэхээр бэлэн байдаг.

Автор: “Буряад үнэн”

Фото: infpol.ru