Ниигэм 28 jul 2020 313

​Буряадай хотонуудые һайжаруулгын ажал ябуулагдаһаар

© фото: egov-buryatia.ru

2019 ондо Кяхта хото «Благоустройство центральной части города» проект табижа, «Түүхын байгууламжа» гэһэн номинацида эрхимлээд, 54 миллион түхэригтэ хүртэһэн юм. Хэлсээнэй бэшэг баталагдан, 2020 оной апрелиин 30-нда ажал эхилээ. Энэ  жэл дүүргэгдэхэ түсэбтэй. Мүнөө  үедэ Буряадай барилгын яаманай үгэһэн 14 миллион 850 мянган түхэригтэ ажал ябуулагдаад байна.
2020 ондо «Бага хотонууд» гэһэн номинацида Гусиноозерск хотын зон «М4» гэжэ проектын «Благоустройство бульвара и сквера “Земхен”»  шэглэл болон Закаменск хотын эрхэтэдэй «Благоустройство ул. Титова г. Закаменск» проектнууд илажа гараад,   хамтадаа 115 миллион түхэригтэ хүртэхэ болоһон юм. Гусиноозерск хотодо уһаар хангалгын соргонуудай заһабарилга байгша оной июниин 17-до эхилээ.
Тэрэнэй хажуугаар Буряадта, «Жильё и городская среда» гэһэн үндэһэн түсэлэй ёһоор 120 дворнууд, олониитын 111газарнууд заһагдана. Энэ ажал ябуулгануудта 283 миллион 578 мянган түхэриг гаргагданхай. Бүхы хэлсээнүүд баталагдажа, 17 олониитын газарнууд болон 39 двор һэльбэн шэнэлхэ ажалнууд дүүргэгдэнхэй.

Фото: egov-buryatia.ru