Ниигэм 28 jul 2020 349

Буряадта ветерануудай хүсэһэн һаналынь бэелүүлэгдэнэ

Олоной хабаадалгатайгаар ветерануудта хэрэгтэй кресло-коляска, телевизор абтажа, үгтөө.

2020 оной февраль һарада «Мечта Ветерана»  гэһэн үргэнөөр дэлгэрһэн олондо хабаатай түсэл ажалаа эхилһэн. Буряад Уласай Ниигэм хамгаалгын яаманай таһагуудай болон тэдэнэй мэдэлдэ байдаг зургаануудай мэргэжэлтэд Буряадай ветерануудай 18 захяануудые тодорхойлоод, олондо дуулгаһан байна. Мүнөө тэдэнэй найманиинь бэелүүлэгдэнхэй.
Ниигүүлэсхы сэдьхэлтэнэй ашаар Хяагтын аймагай 97 наһатай, Агууехэ дайнай ветеран Лазарь Анисимович Афанасьевай хүсэл бүтөө. Анхан хамаг юумые һайн тээшэнь бодолтой, эдэбхитэй, аймагай хүндэтэ ажаһуугша, бэеынгээ тамирай муудахада һүйхэ тэргэ (кресло-оляска) хэрэглэхэ болоо. һүйхэ тэргэнүүд элдэб янзын байбашье, суглуулагдаһан мүнгэндэ Лазарь Анисимовичта эгээл тааруу, зохид түхеэрэлгэтэй, һуугаад ябахада һайн, аюулгүй ябадалтай һүйхэ тэргэ абтагдаа. «Память поколений» гэһэн ниигүүлэсхы жаса тэргэ абажа үгөөд, Улаан-Үдэ хото болотор асаруулаа. Тиигээд аймагай залуушуул бэлэгые Кяхта абаашажа үгөө. «Хяагтын аймаг» гэһэн нютагай засагай байгууламжын засагай дарга Б.Ж. Нимаев болон Хяагтын аймагай ниигэм хамгаалгын таһагай ноён И.В. Сафронова гэгшэд бэлэг барюулаа.
Үшөө, суглуулагдаһан мүнгөөр Сэлэнгын аймагта байдаг Агууехэ дайнай ветеран Расторгуев Петр Петровичай наһанайнь нүхэр, Татьяна Амосовна Расторгуевада туһаламжа үзүүлэгдээ. Хамтадаа 15698 түхэриг нютагай олзын хэрэг эрхилэгшэ Ярослав Селютинэй счёдто мүнгэн суглуулагдажа, шэнэхэн телевизор ветеранай
нүхэртэ бэлэглэгдээ.Татьяна Амосовна «Мечта ветерана» түсэлдэ, онлайн-талмай дээрэ захяа орхиһон Сэлэнгын аймагай ниигэм хамгаалгын таһагай мэргэжэлтэндэ болон телевизор абаашажа үгэһэн зондо баярые хүргэнэ.

Фото: egov-buryatia.ru