Ниигэм 28 jul 2020 347

​Бороотой уларилда харгын ажалшад бэлэн

© фото: yandex.ru

Буряадай уларил шэнжэлэгшэдэй мэдээсэһээр, июлиин 28-30 үдэрнүүдтэ республика дотор бороотой, шииг нойто ехэтэй уларил тогтохонь. Тиимэ ушарһаа харгын байдал сахигшад ажалаа бүри һайнаар хэхэеэ оролдоно.

Гол түлэб Р-258 «Байкал», А-340 «Улаан-Үдэ – Кяхта –Монгол ороной хилэ»,  А-333 «Култук – Монды –Монгол ороной хилэ» гэһэн шэглэлээр оршодог федеральна мэдэлтэй харгынуудта анхарал ехээр хандуулагдана. Али нэгэн ушарай тохёолдожо, харгын уһа бороондо абтабал 94 тусхай техникэ, мэргэжэл ехэтэй ажалшад хабаадуулагдаха, гээд ФКУ Упрдор «Южный Байкал»  эмхиин хэблэлэй албан мэдээсэнэ

Автор: “Буряад үнэн”

Фото: yandex.ru