Ниигэм 28 jul 2020 381

Үнэтэ шулуун гүрэндэ тушаагдаа

Буряад Уласай Баунтын аймагта нефрит олдожо, эзэниинь тодорхойлогдоогүй.  

Олдоһон үнэтэ нөөсэ шулуун тухай мэдээсэл Баунтын аймагай прокуратурада орожо, шалгалта эмхидхэгдээ.  Тэрэнэй эзэниинь, хаанаһаа олзоборилогдоһониинь элирүүлэгдээгүй. Тиимэ ушарһаа, энэ олзо гүрэндэ дамжуулха  шиидхэбэри Улаан-Үдэ хотын Октябрьска сүүд гаргаа.

Баунтын аймагта олдоһон үнэтэ гурбан  шулуун 192 килограмм жэгнүүртэй, сэгнэхэдэ, 568 мянган түхэригтэ хүрэбэ.Автор: “Буряад үнэн”

Фото: arigus.tv