Ниигэм 29 jul 2020 407

Һандарһан гэр байранууд үсөөрнэ

10564,58 мянган хоёролжон метр хэмжээнэй, һандаржа, унаха туйлдаа хүрэһэн гэр байрануудһаа 994 хүн шэнэ гэртэ оруулагдаа.

  “Зоной ажаһууха байдалда таарамжагүй гэрнүүдые усадхалга” гэһэн гүрэнэй программын хоёрдохи шата Буряад Уласта байгша оной июнь һараһаа бэелүүлэгдэжэ эхилээ. Тэрэнэй ашаар 10 хүн шэнэ гэр байратай болоо.

Буряад Уласай Барилгын болон гэр байрын ажахы шэнэдхэлгын яаман энэ асуудал шиидхэлгэдэ мүнгэн хэрэгтэй гэһэн мэдүүлгэ дээшэнь барижа, федеральна жасаһаа 479 миллион түхэриг һомологдохо хараатай. Мүнгэн туһаламжын саг соогоо үгтэбэл, 2021 оной дүүрэтэр Улаан-Үдэ хотын, Кабанскын, Зэдын аймагуудай эрхэтэд шэнэ гэртэй болохо аргатай.

Энэ ехэ түсэбэй нэгэдэхи шата 2019-2020 онуудай хугасаада бэелүүлэгдэжэ, Улаан-Үдэ хотын, республикын 3 аймагууд хабаадаһан байна. Түсэбэй ёһоор үнгэрһэн жэлдэ 60 хүн шэнэ гэртэ нүүлгэгдэхэ байһанаа, үнэн дээрээ 227 хүн һайн гэр бараатай болоо.

Федеральна программа 2024 он болотор бэелүүлэгдэжэ, хамтадаа 98,8 мянган хоёролжон метр хэмжээнэй һандарһан гэрнүүдһээ 7 мянган ажаһуугшад гаргагдажа, хэдэн жэлэй туршада хүлеэһэн, һайн шанартай гэртэ орохо эрхэдэ хүртэхэ. Хамтадаа Буряад ороной Нютагай засагай 10  байгууламжануудта энэ программа бэелүүлэгдэхэ гээд хэлэе. Нэрлэбэл, Северобайкальск, Улаан-Үдэ хотонууд, Зэдын, Захааминай, Кабанскын, Хэжэнгын, Хурамхаанай, Прибайкалиин, Хойто Байгалай, Сэлэнгын аймагууд болоно.

Зоной ажаһууха байдалда таарамжагүй гэрнүүдые усадхалга” гэһэн гүрэнэй программын ёһоор хүн зониие нүүлгэхэ ажал 6 шатаһаа бүридэнэ. Шата бүхэниинь хоёр жэлэй туршада бэелүүлэгдэнэ", - гээд  Буряад Уласай Барилгын болон гэр байрын ажахы шэнэдхэлгын яаманай хэблэлэй албан мэдээсэнэ.

Автор: “Буряад үнэн”

Фото: Анна ОГОРОДНИК