Ниигэм 29 jul 2020 528

Һуралсалай шэнэ жэлэй түсэбүүд

Орос Уласай гэгээрэлэй сайн Сергей Кравцов байгша оной сентябриин 1-һээ һуралсалай һалбарида болохо хубилалтанууд тухай тодорхойгоор Орос Уласай Засагай зүблөөндэ элидхээ.

Һуралсалай шэнэ жэлэй эхинһээ, һургуулинуудай эхин шатын классуудай (1-4) һурагшад түлбэригүйгөөр халуун эдеэ хоолоор үдэртөө хангагдажа эхилхэ. Гадна, класуудай хүтэлбэрилэгшэд һара бүхэндэ ажалайнгаа түлөө нэмэлтэ 5000 түхэриг абажа эхилхэнь.

Энэ шухала асуудалнууд Россин Президент Владимир Путинай заабари болоно. Тиимэһээ заатагүй бэелүүлхэнь шухала”, - гээд гэгээрэлэй сайд онсолоо.

Мүнөө Улас дотор бүхы һургуулинуудые сентябриин 1-дэ нээхэ талаар бэлэдхэлгын ажал ябуулагдажа байна. Коронавирус үбшэнэй талаар бараг байдал тогтобол, һуралсалай шэнэ жэл заатагүй эхилхэ, гээд сайд тэмдэглэнэ. Роспотреб-хиналтын бүхы журам дүримүүд нэн түрүүн сахигдажа, һэргылэмжын ажал бүри эршэмтэйгээр ябуулагдаха болоно.

Һуралсалай шэнэ жэлэй эхиндэ, һурагшадай эрдэм мэдэсын шанар элирүүлхэ зорилготойгоор шалгалта эмхидхэгдэхэ. Шалгалтын дүнгүүдээр сэгнэлтэнүүд табигдахагүй. Хамтын дүнгүүд согсологдожо, саашадаа нэмэлтэ һуралсал ябуулагдаха гү, али үгы гү, гээд мэдэгдэхэ болоно. Холоһоо һураха аргын һайн тала болон дутуу дундануудынь мүнөө элеэр гаража ерэхэ.

 Тиибэшье, һуралсалай шэнэ жэл һара болоод эхилхэдээ, хэшээлнүүд хуушан ёһоороо, классууд соогоо, 45 минутын туршада үнгэргэгдэхэ. Харин,  хамшаг ханяаданай үедэ нэбтэрүүлэгдэһэн шэна арганууд, багшын саашанхи ажалда хэрэглэгдэжэ, нэмэлтэ һуралсалда таараха гэжэ хэлэе.Автор: “Буряад үнэн”

Фото: egov-buryatia.ru