Ниигэм 29 jul 2020 332

​Хүгшэнэй илалта

© фото: Татьяна Сымбеловагай гэрэл зураг

Хэды үндэр наһа наһалбашье, Валентина Носкова энэ муухай үбшэ диилэжэ шадаба. Тэрэ бүхэли һарын туршада эмнэлгын газарта арга абаһан байна. Гэртээ харихын урда тээ Валентина Носкова эмшэдтэ баяраа мэдүүлээ.

 Энэ ута наһанаймни харгыда оройдоол хоёр һайн эмшэд дайралдаһан. Тэдэнэй нэгэниинь - Батор Бадмаевич", - гэжэ эдэгэһэн эхэнэр баяраараа хубаалдана.

Валентина Носкова - ажалай ветеран, 24 жэлэй туршада хэлхеэ холбооной таһагта ажаллаһан намтартай. Гадна багадаа Ленинград хотын бүһэлэлтэдэ байхадаа, халуун шулуу һайса долёоһон байха.

- Манай медсестранууд тон анхаралтайгаар энэ хүгшэндэ хандадаг байгаа. Иимэ сэбэр, сэхэ һанаатай хүниие аргалжа, хүл дээрэнь табиһандаа тон ехэ баяртайбди. Ута наһа, элүүр энхые Валентина Николаевнада хүсэхэ байнабди, - гээд, ахамад врач тэмдэглэнэ.

Энэ хүгшэнтэй хамта нэгэ үдэр үшөө 12 хүн хүсэд эдэгээд, гэртээ хариһан байна.

Автор: Булат БАДМАЕВ

Фото: Татьяна Сымбеловагай гэрэл зураг