Ниигэм 30 jul 2020 607

​Эрхим оюутад - Буряадай гүрэнэй дээдэ һургуулида

© фото: bsu.ru

 Буряад Уласай дунда болон  дээдэ мэргэжэлэй һургуулинуудта һурадаг оюутадай, аспирантнуудай дунда республикын зүгһөө тэдхэмжэ (стипенди) олгуулха талаар комиссиин зүблөөн эдэ үдэрнүүдтэ болоо.

Комиссиин гэшүүдэй шиидхэбэреэр Буряадай гүрэнэй университедэй 14 оюутанда, Зүүн Сибириин гүрэнэй технологическа университедэй – 3, Хүдөө ажахын академиин – 2, Зүүн Сибириин соёлой университедэй – 2, БНЦ СО РАН-най – 2 түлөөлэгшэнэртэ стипендинууд үгтэхэ.

Ерэхэ һуралсалай шэнэ жэлдэ Буряадай гүрэнэй университедэй оюутад гүрэнэй тэдхэмжэ эгээл олоор абаха болоһондонь багшанарынь омогорхоно.

Автор: “Буряад үнэн”

Фото: bsu.ru