Ниигэм 30 jul 2020 358

Түймэрэй хаһа үнгэржэ байна

Үсэгэлдэр Хяагтын аймагта ойн нэгэ түймэр бүридхэлдэ абтажа, тэрэниие унтарааха талаар түргэн шүүд хэмжээн абтаа.

Хуурай сахилгаан ехээр сахилжа, набша намаан аһажа эхилээд, уданшьегүй тэрэнь түймэр боложо соробхилоо. Хамта дээрээ 1,2 гектар газар галда абтаа.

Ойн ажахын харуулай 26 мэргэжэлтэн болон 6 техникэ түймэр унтараалгада хабаадуулагдажа, июлиин 30-най үглөөгүүр гүйсэд унтараагдаа.

Буряад Уласай дэбисхэр дээрэ ондоо түймэр энэ үдэрэй туршада бүридхэгдөөгүй.

Түймэрэй хатуу сагай эхилхэһээ мүнөөдэр болотор республика дотор 518 ойн түймэр элирүүлэгдээ һэн, гээд һануулая. Хамтадаа 89,7 мянган гектар ой тайга түймэртэ шатаа.

 

Автор: “Буряад үнэн”

Фото: Ойн ажахын агентствын жасаһаа